Pearlridge Center Chess Meetup - December 2023

1 / 7
December 7, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
2 / 7
December 7, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
3 / 7
December 7, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
4 / 7
December 14, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
5 / 7
December 14, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
6 / 7
December 21, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
7 / 7
December 21, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.