Pearlridge Center Chess Meetup - September 2023

1 / 6
September 7, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
2 / 6
September 14, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
3 / 6
September 21, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
4 / 6
September 28, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
5 / 6
September 28, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.
6 / 6
September 28, 2023 - Pearlridge Center chess meetup.